Osuma var blandt de første, der etablerede online dagligvarehandel i Danmark. Men nu er tiden kommet, hvor giganterne træder ind i markedet med al deres styrke, og det er svært at matche som lille brugsforening. Medarbejderne i Osuma har kæmpet bravt sammen med pakkebutikker rundt om i landet, men det var desværre ikke nok. Der var behov for en stor kapitalpartner i ryggen. Det får Osuma nu, hvor Coop overtager forretningen. 
”Vi er glade for den tid vi har haft med Osuma. Nu vil vi fokusere på etableringen af Ry øst og Virklund centeret,” siger bestyrelsesformand Carsten Bank-Mikkelsen.