Referat fra mødet om TRYG Ry Ejendomme 17/8 2020

Formanden for Brugsforeningen TRYG Carsten Bank-Mikkelsen byder velkommen og takker for interessen.

Formanden redegør for, hvorledes brugsforeninger og Coop er dybt involveret i byggeprojekter over alt i landet. Der redegøres for, at det er en naturlig del af brugsforeningers arbejde at bidrage til byudvikling. Historisk har en andelsbevægelse ikke kun fokus på at drive forretninger, fokus ligger på at udvikle det omkringliggende samfund.

Formanden redegør for, hvorledes Brugsforeningen TRYG på generalforsamlingen i 2018 stemmer for en udvidelse af formålsparagraffen, så der også i Ry kan udvikles boligprojekter. Det blev stemt igennem med 94% af stemmerne.

Der stilles spørgsmål til, hvorvidt generalforsamlingen i det nuværende format er det bedste demokratiske forum. Til det besvarer formanden, at generalforsamling i Brugsforeningen TRYG i øjeblikket undergår en modernisering, forstået på den måde, at de formelle aspekter adskilles fra det øvrige program.

Formand for TRYG Ry Ejendomme, Lars Geil, gennemgår, hvilke grunde Brugsforeningen TRYG ejer i Ry. Ejendommene fordeler sig i tre klynger: Midtbyen, Kildebjerg og Ry Øst.

Midtbyen

 • Enghavevej 6 Ry 2010 (P-plads)
 • Ry Bytorv Ry 2019 (2 byggeparceller)
 • Randersvej 25 Ry 2017 (OK tank, butik og boliglejemål)
 • Klostervej 6 Ry 1971 (Den gamle Brugs)

Kildebjerg

 • Kildebjerg Ry 2016 (3 erhvervsgrunde – med mulighed for ca. 50 % bolig)

Ry Øst

 • Brunhøjvej 3 Ry 2013 (Ry iværksætterhus)
 • Brunhøjvej 5 Ry 2020 (flere erhvervslejemål)
 • Industrivej 9 Ry 2009 (flere erhvervslejemål)

Carsten Bank-Mikkelsen supplerer med at vise, efter hvilke retningslinjer bestyrelsen vil arbejde efter, når de tre klynger skal udvikles. Der var i forsamlingen bred enighed om følgende retningslinjer:

Midtbyen

 • Boligejendomme i midtbyen bør opføres med respekt for og i harmoni med det oprindelige og dominerende udtryk i byen
 • Der bør opføres: lejer-, ejer- og andelsboliger

Kildebjerg

 • Bolig- og erhvervsejendomme kan opføres i et mere moderne udtryk
 • Der bør opføres: lejer-, ejer- og andelsboliger

Ry Øst

 • Et samlet område for dagligvarer (3) – og udvalgsbutikker
 • Benzin og vaskehal

Ry Bytorv. Carsten Bank-Mikkelsen giver en kronologisk gennemgang og redegør for motiverne bag brugsforeningens involvering i projektet. Der redegøres for, at det oprindeligt – tilbage i 2004 – lå i planerne, at brugsforeningen skulle opføre en Fakta på Ry Bytorv. Finanskrisen kom, og bygherrer kunne ikke løfte opgaven. Et nyt projekt på Ry Bytorv blev præsenteret, men finansieringen manglede stadig. Brugsforeningen TRYG valgte at tilkendegive, at man fortsat var interesseret i at deltage i projektet. Der var kun tale om en tilkendegivelse, da brugsforeningens vedtægter på daværende tidspunkt ikke gav lov til at bygge.

Derfor lagde Brugsforeningen TRYG op til en vedtægtsændring på generalforsamlingen i 2018. Det blev stemt igennem med 94% af stemmerne. Formanden fortæller, at i august 2018 underskriver Brugsforeningen TRYG kontrakten med krav om oprydning mv. I december 2019 opfyldes kravene, og brugsforeningen betaler 8 mio. for 2 grunde på Ry Bytorv.

Forsamlingen bruger en del tid på at diskutere Ry Bytorv. Specielt, hvorfor brugsforeningen ikke gjorde sin indflydelse gældende i forhold til udformningen af projektet på Ry Bytorv. Til det svarede formanden: “Det var desværre ikke på vores radar”. Forsamlingen aftalte, at såfremt Brugsforeningen TRYG står med det endelige ejerskab i 2023, så vil processen med at bygge på grundene blive underkastet en demokratisk proces, hvor medlemmerne får indflydelse. Der var også enighed om, at det vil være klogt med inputs fra arkitekter forud for en beslutning. Formanden bemærker, at en ændring i forhold til de bestående planer vil kræve en ny lokalplan.

Når projektet på Ry Bytorv er færdiggjort, ligger der en regning på 2 mio. til færdiggørelse af arealerne. Formanden giver udtryk for, at brugsforeningen måske kommer til at hjælpe med den opgave.

Ry Øst. Formanden kunne vise, at Brugsforeningen TRYG nu ejer nok grunde til at lave en centerplan for området mellem Parallelvej, Industrivej og Brunhøjvej. I samarbejde med Netto og i dialog med REMA arbejdes der videre med planen. Brugsforeningen TRYG ønsker at opføre og udleje arealer og bygninger til de kommende butikker i området. For brugsforeningen handler det om at erstatte den tabte indtjening i SuperBrugsen med lejeindtægter fra området, når REMA kommer til byen.

Kildebjerg. Der spørges i forsamlingen ind til, hvorfor Brugsforeningen TRYG erhvervede sig grundene på Kildebjerg – og om det var for at holde REMA væk fra byen. Til det oplyser formanden, at REMA havde forkøbsret på de 3 grunde, men takkede nej. Forsamlingen spørger desuden ind til brugsforeningens argumenter for ikke at opføre dagligvarehandel på Kildebjerg. Formanden begrunder dette med ønsket om, at de to velfungerende centre, der i dag eksisterer i Ry, bør bevares, så byens levende og velfungerende handelsliv kan fortsætte.

Endeligt kunne Kristine Schou fra bestyrelsen i Brugsforeningen TRYG fortælle, at der stiftes en pulje, hvor 10% af overskuddet fra TRYG Ry Ejendomme går til udviklingen af byrummene i Ry. Denne pulje forventes etableret inden udgangen af 2020. Puljen kommer til at fungere efter de samme principper som brugsforeningens nuværende puljer.

Udover de kritiske bemærkninger til specielt Ry Bytorv udtrykte en del borgere også tilfredshed med brugsforeningens arbejde til gavn for byen.